гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Членство

Членуването в НАРС е доброволно, като членове могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението, споделят целите му и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба до Управителния съвет на сдружението, в която кандидатът за член декларира, че е запознат и приема разпоредбите на неговия устав и всички вътрешни актове на сдружението. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

Управителният съвет на сдружението преценява дали кандидатът отговаря на условията, предвидени в устава, след което приема или отхвърля кандидатурата на свое редовно заседание.

Управителният съвет уведомява Общото събрание за новоприетите членове на следващото негово редовно заседание.

Какви права имат членовете на НАРС


Членовете на Сдружението имат следните права:

- да участват в управлението на Сдружението;

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

- да ползват резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на устава;

- да предлагат и получават от други членове на Сдружението съвместни или солидарни действия;

 Сдружението гарантира правото на представителство и защита на своите членове пред:

1. Работодатели и работодателски организации в страната и чужбина

2. Местната и законодателна власт

3. Изпълнителната власт или съответния представител на държавата в областта

4. Съдебната власт – при дела от трудов, осигурителен или административен характер;

5. Държавни и общински органи по отношение съблюдаването на здравословните и безопасни условия на труд, спазване на работно време, почивки и отпуски, бременност и майчинство, незаконно уволнение, безработица;

6. Държавни и частни пенсионни и осигурителни дружества;

7. Съдебни изпълнители;

8. Застрахователни дружества;

9. Други национални или международни организации, като отстоява специфични интереси на членовете си в рамките на утвърдената от Общото събрание международна политика.


 

Колко струва членството в НАРС?


При  заявяване на желание за членство е необходимо да заплатите еднократна встъпителна вноска в размер на 10 лв. Членският внос е в размер на 24 лв. за една календарна година и се внася в брой в офиса на сдружението или по банкова сметка.