гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Правилници

Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружение с нестопанска цел «независим алианс на работниците и служителите»
25.07.2016 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «НЕЗАВИСИМ АЛИАНС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ» (Сдружението) и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.
повече
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на сдружение с нестопанска цел «независим алианс на работниците и служителите»
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (наричани по-долу „Вътрешните правила”) са приети на основание чл. 16 (1) от Закона за мерките срещу изпирането на пари (наричан по-долу „ЗМИП”), във връзка с чл. 9 (5) от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (наричан по-долу „ЗМФТ”), чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 49, т. 2 от Устава на Сдружението и определят критериите за разпознаване на съмнителни операции, сделки и дарители, насочени към изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризъм, както и организацията и контрола по тяхното изпълнение в Сдружение  с  нестопанска   цел  „Независим алианс на работниците и служителите”, наричана по-долу “Сдружението”.

Чл. 2. Тези правила се прилагат от служителите на “Сдружението” във всички случаи, когато последното извършва дейност като задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП.
повече
Устройствен правилник за дейността и организацията на работа на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „независим алианс на работниците и служителите” /НАРС/
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Устройственият правилник за дейността на „Независим Алианс на работниците и служителите” се приема на основание чл. Чл. 44, ал. 7, чл. 45, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението.

(2) С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на НАРС.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирана съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ с Решение  № 313 от 21.06.2016г.  на Пловдивски окръжен съд.
повече