гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Правна защита

Съдът е единственият орган, който признава едно право за нарушено. За съжаление незначителна част от работещите с нарушени трудови права се обръщат към контролните органи или търсят защита – от една страна от незнание, а от друга – поради липса на средства за хонорари и последващи дела. Работодателите съзнават тази слабост и я използват умело от позицията на силата и на финансовите си възможности.

Членовете на Алианса на работниците и служителите могат да разчитат на защита при нарушено трудово право, като ползват безплатно услугите на доверен адвокат и им се поемат делото и разноските по него. Те могат да се обърнат към нашите специалисти, за да потърсят решение на конфликта в съда при:

 - незаконно уволнение или несправедливо дисциплинарно наказание;
 - дискриминация на работното място;
 - неправомерно прекратяване на служебното правоотноотношение;
 - невзети вземания за обезщетения (отпуск, пенсия);

Към това се пристъпва, когато работодателят доказано е нарушил трудовото законодателство спрямо работника или служителя или по друг начин е накърнил правата му. Нашите специалисти се запознават и изследват конкретните основания и мотиви, поради които е прекратеното трудовото правоотношение. На базата на представените документи, те преценяват дали евентуален иск срещу съответния ответник е основателен и доказуем. Преди да пристъпят към завеждане на дело, се полага усилие за разрешаване на проблема с работодателя чрез медиация.

При невъзможност или отказ от страна на работодателя и след като експертите на сдружението се убедят в горните основания, се пристъпва към завеждане на дело, като сдружението има право да уведоми инспекцията по труда или други контролни органи. Процесуалното представителство се възлага на избран от сдружението адвокат като всички разноски са за сметка на Алианса.