гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «НЕЗАВИСИМ АЛИАНС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ»

ПРЕАМБЮЛ

 
Ние, работниците и служителите, полагащи труда си в частния и публичния сектор, водени от необходимост за надеждна защита на социалните и професионалните ни права, правото ни за достоен труд и равнопоставеност, адекватно заплащане, осигуряване на еднакви условия на труд и предоставяне на равни възможности, споделяйки идеите на доброволност, равенство и демократичност, защита на професията ни от предизвикателствата на времето, в което живеем, спазвайки европейските принципи за насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси, с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот, уповавайки се на трудовите права и свободи, като право на труд и свободен избор на професия, на справедливи и безопасни условия на труд, достъп до услуги за намиране на работа, защита от незаконно уволнение, установени в Хартата на основните права на Европейския съюз, приехме този Устав, като основен ръководен документ на нашата синдикална организация.
 
ГЛАВА ПЪРВА
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I

СТАТУТ

Чл.   1. (1) Сдружението  с  нестопанска   цел  „Независим алианс на работниците и служителите” е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел отделно от членовете си и учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, чл. 49 от Кодекса на труда, Устава и решението на учредителното събрание. Дейността на Сдружение с нестопанска  цел „Независим алианс на работниците и служителите”, в съответствие с чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ, се определя в обществена полза.

(2) Сдружението е доброволна синдикална организация и обединява дееспособни физически лица – работници или служители, полагащи труда си в частния и публичния сектор, които се намират в трудови, служебни или други правоотношения с юридически или физически лица, осъществяващи дейността си на територията на Република България и извън нея.

(3) Сдружението осъществява дейността си  в съот­вет­с­т­вие с чл. 49, ал. 1 от Конституци­ята на Репуб­лика Бъл­га­рия, чл. 49 от Кодекса на труда и при спазване на ратифицираните от Репуб­лика Бъл­га­рия меж­ду­на­родни спо­ра­зу­ме­ния и конвенции в  полза и защита правата и интересите на работещите в частния и публичния сектор, произтичащи от Международната харта за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз, като с общи усилия и средства ще защитава техните професионални права и интереси, съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите, спазвайки разпоредбите на този устав и законите на страната.

(4) Сдружението е независимо от държавните и административни органи, работодатели, политически партии, обществени и религиозни организации и сдружения.

(5) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(6). Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му, а само за внасяне на дължимите членски и встъпителни вноски.
 
НАИМЕНОВАНИЕ
 
 
Чл. 2. (1) Наименованието   на   юридическото лице с нестопанска цел е Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност "НЕЗАВИСИМ АЛИАНС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ", наричано в устава за по-кратко „Сдружението”, като абревиатурата му на български език е НАРС.

(2) Наименованието, седалището и адресът на управление, данните по съдебната регистрация и номера на БУЛСТАТ се посочват във всички документи, изходящи от Сдружението.

(3) Наименованието може да бъде изписвано и на английски език: “INDEPENDENT ALLIANCE OF EMPLOYEES AND SERVANTS”, като абревиатурата му английски език е IAES. В международните контакти и кореспонденция изписването на английски език е задължително.

(4) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

(5) Сдружението притежава собствен знак, печат и знаме.
 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
 

Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са: град Пловдив,
бул. “Дунав” № 100, ет. 3
СРОК
 

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
 
РАЗДЕЛ II
 
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ДЕЙНОСТ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 5 (1) Основните цели на Сдружението са:

Да представлява и защитава правата, достойнството, трудовите, социалните, професионалните, осигурителните и интелектуални права и интереси на работниците и служителите.

Да работи за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на работниците и служителите.

Разработване и осъществяване на проекти и съдействие на инициативи на работниците и служителите и на трети лица, насочени към развитие, напредък и интеграция на социалната и трудова политика с тази на ЕС.

Създаване и развитие на сътрудничество с подобни български, европейски и международни организации, осъществяване на обмен на информация, идеи, знания, опит.

Да подпомага социалната интеграция, личностна реализация, социалната и икономическата адаптация на работниците и служителите.

Осигуряване защита на правата на работниците и служителите в сферата на професионалната им дейност, индивидуалните и колективните трудови договори, заплащането на труда, социалните условия, общественото и здравното осигуряване, техническата безопасност и охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд.

Осигуряване защита на правата на работниците и служителите при установяване на всякаква форма на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите в страната и чужбина с тези на работодателя за проспериране на предприятията с приоритет на работниците и служителите.

Да популяризира и информира членовете си за националните политики и нормативни актове, международни съглашения и конвенции в областта на трудовата и социална сфера.

Укрепване на доверието, взаимопомощта и синдикалната солидарност между работниците и служителите, полагащи труда си в частния и публичния сектор.

(2) Целите могат да бъдат допълвани и актуализирани единствено с решение на Общото събрание на Сдружението.

 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
 
Чл. 6 (1) Средствата за постигане целите на Сдружението са:

Диалог и договаряне с работодателя или негови представители на контрол за спазване на трудови, осигурителни, професионални и интелектуални права и интереси на работещите в частния и публичния сектор;

Подпомага и съдейства за сключването на индивидуални и колективни трудови договори в отделните предприятия;

Реализиране на подходящи форми на обучение /лекции, семинари, курсове, дискусии/ за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на работниците и служителите;

Осигурява участие на полагащите труда си в частния и публичния сектор в различни национални и международни прояви, а така също координира дейността с различни национални, европейски и международни организации със сродни цели;

Оказване на експертна, юридическа и консултантска помощ при необходимост и при поискване;

Установяване на контакти с държавни и общински органи и обществени организации и съдействане за равноправни отношения с други правни субекти в интерес на Сдружението и неговите членове;

Издаване на специализирана литература, касаеща целите и отговаряща на интересите на членовете на Сдружението;

Запознаване членовете с техните законни права и задължения, касаещи трудовото и осигурителното законодателство;

Обществено популяризиране на дейността на Сдружението за постигане на неговите цели;

Подпомага членовете си с оглед постигане на максимално ефективна защита на техните права и интереси при воденето на преговори и сключването или прекратяването на договори с работодател;

Изготвяне на предложения за промени в съществуващата нормативна уредба, свързана с проблемите на трудовото и осигурителното законодателство, съблюдаване спазването на ратифицираните от Република България международни договори и конвенции и даване на предложения за присъединяване към други;

Осъществява представителство на членовете си пред съдебни (съгласно чл. 45 от КТ), административни, държавни и общински органи, обществени организации и работодатели с цел организиране защитата на техните нарушени трудови или осигурителни права и интереси;

Упражнява правата си по чл. 406 от Кодекса на труда, информира своевременно съответните контролни органи за констатирани нарушения на трудовото законодателство и следи за предприетите действия за тяхното отстраняване.

Организиране съгласно действащото законодателство на солидарни протестни действия на своите членове, включително стачка.

(2) Паричните средства за постигане на тези цели ще се събират от встъпителни вноски, членски внос, доброволни дарения, участие в проекти и програми, финансирани със средства от ЕС или други организации и допълнителна стопанска дейност.
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 

Чл. 7 (1) Сдружението е доброволна синдикална организация и се определя като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 
Чл.8. Основният предмет на дейност на Сдружението е защита на правата, достойнството, професионалните, трудовите, осигурителните, интелектуалните и социалните интереси на работниците и служителите в частния и публичния сектор на територията на страната и чужбина.

Чл. 9 (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

Сдружението извършва информационно обслужване, организира обучения, курсове, семинари, конференции и консултантска дейност.

Рекламна и издателска дейност.
 
Сдружението представлява и защитава интересите на чуждестранните сродни организации на територията на Република България.

Разработване и реализиране на проекти на национално и международно ниво, насочени към развитие на българската политика в областта на трудовото и осигурително законодателство.

Подпомагане договарянето на условия по трудови договори на членовете си с работодатели, контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство, провеждане на действия за извънсъдебно уреждане на трудови спорове, както и медиация, посредством лица – медиатори, отговарящи на изискванията на чл. 8 от Закона за медиацията и вписани в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

(4) При осъществяване на предмета си на дейност Сдружението не разпределя печалба между своите членове. Същата се използва само в интерес и за реализиране целите на Сдружението.

ГЛАВА ІІ

ЧЛЕНСТВО

РАЗДЕЛ I

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
 
Чл. 10 (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) Членове могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението, споделят целите му и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.
 
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
 

Чл. 11. (1) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, в която кандидатът за член декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав и всички вътрешни актове на Сдружението. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

(2) Управителният съвет на Сдружението преценява дали кандидатът отговаря на условията, предвидени в Устава, след което приема или отхвърля кандидатурата на свое редовно заседание.

(3) Управителният съвет уведомява Общото събрание за новоприетите членове на следващото негово редовно заседание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
 

Чл. 12 (1). Членовете на Сдружението имат следните права:

да участват в управлението на Сдружението;

да бъдат информирани за неговата дейност;

да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

да ползват резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав;

да предлагат и получава от други членове на Сдружението съвместни или солидарни действия;

(2) Сдружението гарантира правото на представителство и защита на своите членове пред:

1. Работодатели и работодателски организации в страната и чужбина - чрез ежегодно договаряне на споразумение за обхвата и процедурната рамка на отрасловото/браншово индивидуално или колективно договаряне, както и общи позиции от взаимен интерес;

2. Местната и законодателна власт – по нормативни и подзаконови нормативни актове, свързани с трудови, социално - осигурителни въпроси и жизненото равнище;

3. Изпълнителната власт или съответния представител на държавата в областта – по въпроси на национално равнище свързани с договаряне на минимални гарантирани плащания, принципите на политиката по доходите в частния и публичния сектор, прилагането и контрола на трудовото законодателство и др.;

4. Съдебната власт – при дела от трудов, осигурителен или административен характер;

5. Държавни и общински органи по отношение съблюдаването на здравословните и безопасни условия на труд, спазване на работно време, почивки и отпуски, бременност и майчинство, незаконно уволнение, безработица, дискриминация;

6. Държавни и частни пенсионни и осигурителни дружества;

7. Съдебни изпълнители;

8. Застрахователни дружества;

5. Други национални или международни организации, като отстоява специфични интереси на членовете си в рамките на утвърдената от Общото събрание международна политика.

(3) Органите на Сдружението осигуряват на членовете си безплатна методическа, юридическа, експертно-консултантска помощ и информация по основни и общи въпроси за:

1. индивидуалното или колективно трудово договаряне;

2. заплащането на труда;

3. безопасните и здравословни условия на труд;

4. заетостта и безработицата;

5. социалното осигуряване и подпомагане;

6. приватизацията и преструктурирането;

7. трудови спорове и организацията на протестни стачни действия;

8. организационното изграждане и развитие;

(4) Сдружението оказва безплатна помощ и съдействие на своите членове, които са останали без работа за активно търсене на свободни работни места в България или чужбина и при спазване критериите и изискванията на работодателя за заемане на съответното работно място.

(5) Сдружението може да подпомага финансово своите членове, като условията и реда за това се вземат с решение на Управителния съвет и при разработени от него нарочни правила и процедури.

(6) Реализирането на правата на членовете се гарантира единствено при спазване на настоящия Устав, за което Управителния съвет изготвя и приема правилници, решения и други вътрешни актове, като изпълнява и се съобразява с Устава.

(7) Извън установеното в този Устав членовете могат да уреждат взаимоотношенията си със Сдружението чрез двустранни споразумения.

Чл. 13. Членовете на Сдружението са длъжни:

да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

да провеждат общата политика на Сдружението, приета от Общото събрание, да подпомагат и организират изпълнението й;

да обезпечават информационния обмен и вътрешната комуникация за реализация целите на сдружението и ефективно изпълнение решенията на ръководните му органи;

да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

да внасят в срок дължимите имуществени вноски, съгласно разпоредбите на настоящия Устав и решенията на Управителния съвет;

Чл. 14. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15. Членовете на Сдружението имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 16. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав и решенията на Управителния съвет имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.
 
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

 
Чл. 17 (1) Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат всички съюзи, сдружения, движения и организации, които са изградени на базата на членствени правоотношения и които наред със своята основна дейност изпълняват социални дейности или функции.

(2) Не могат да бъдат асоциирани членове на Сдружението организации имащи статут на политически партии, коалиции и движения, както и организации с националистическа идеология.

Чл. 18. Асоциираните членове на Сдружението имат следните права:

1. да уреждат своите взаимоотношения със Сдружението с двустранни договори;

2. да получават методическа и информационна помощ от Сдружението;

3. да получават от и да предлагат на останалите членове на Сдружението солидарни действия.

Чл. 19. Асоциираните членове имат следните задължения:

1. да спазват договореностите си със Сдружението;

2. в случаите на несъгласие с решенията на Сдружението да не пречат с действия или бездействия за реализирането на взетите решения.

РАЗДЕЛ II
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
 
 
Чл. 20. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;

със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно, прекратяване юридическото лице на член на Сдружението;

с изключването;

с прекратяване на Сдружението;

при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението;

Чл. 21. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

нарушава предвидените в този Устав задължения;

извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения на задълженията по чл. 13 и чл. 19 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който изключва провинилия се член.

Чл. 22. (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:

1. не е направил встъпителната си или вноска в предвидения срок;

2. не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския си внос;

3. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от две последователни заседания на Общото събрание.

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 23. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството си.
 
ГЛАВА ІІІ
 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ
 

Чл. 24. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ

 
Чл. 25. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
 
 
Чл. 26 (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено нотариално заверено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 

Чл. 27. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и административния директор;

3. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

4. приема бюджета на Сдружението;

5. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

6. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

7. взема решение за прекратяване на Сдружението;

8. назначава и освобождава регистрирани одитори;

9. взема решение за определяне размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и административния директор;

10. приема и други решения, които не са от изключителната компетентност на Управителния съвет.

Чл. 28. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Чл. 29. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл. 30. Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.
 
РАЗДЕЛ ІІ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


Чл. 31 (1) Общото събрание се провежда редовно най-малко веднъж годишно. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно шест месеца след учредяване на Сдружението.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Чл. 32. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието се провежда в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението или на друго определено за това място.

Чл. 33 (1) Инициатива за свикването му има Управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощеното от тях лице.

(2) Свикването се извършва чрез писмена или отправена по електронен път покана.

(3) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ
 

Чл. 34. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

 
Чл. 35. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове (делегати) или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират, а представителите с пълномощно и документ за самоличност. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете (делегатите) и представителите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.


КВОРУМ

 
Чл. 36 (1) Общото събрание е законно и може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

ПРАВО НА ГЛАС
 

Чл. 37. Всички членове имат право на един глас.


КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 
Чл. 38. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

4. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

МНОЗИНСТВО
 

Чл. 39. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Общото събрание може да реши гласуването да бъде и тайно.

(2) За решенията по чл. 27, т. 1, и 7 се изисква квалифицирано мнозинство - 2/3 от присъстващите.

РЕШЕНИЯ

 
Чл. 40. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички присъстващи или представени на събранието членове не възразяват повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.


ПРОТОКОЛ

 
Чл. 41. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
 

РАЗДЕЛ ІІI

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 
Чл. 42. (1) Управителният съвет е колективен орган за управление на Сдружението. Управителният съвет има правомощие да определя обема на пълномощията и представителната власт на отделни свои членове, председателя и административния директор.

(2) Управителният съвет представлява Сдружението чрез председателя си.

(3) По решение на Общото събрание оперативното управление на Сдружението може да се изпълнява и от едно лице – административен директор.

(4) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(5) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 11 (единадесет) члена, които са членове на Сдружението.

(6) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице, член на Сдружението, което се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(7) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(8) До избиране на нов Управителен съвет, старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

(9) Членовете на Управителния съвет, административният директор, както и управителите на клонове получават възнаграждение за своята работа, определено с решение на Общото събрание.

Чл. 43. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната или в страна – членка на Европейския съюз;

2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
 
ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 

Чл. 44. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат негови членове.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и секретар от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

(5) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива или при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението и осъществява кон